Vedtektene - Hjemmeside til U.L. Freidig

Gå til innhold

Hovedmeny:

Vedtektene

Vedtekter for U.L. Freidig
 
Vedtektene til U.L.Freidig av 20.01.1979, sist endret 15.03.2008:
 
§ 1. Formål
Ungdomslaget Freidig, Villen, stiftet den 13.november 1938, er et frilynt ungdomslag med følgende formål:
1.   Å samle barn, ungdom, vokse og eldre til aktiviteter og tilstelninger av ulik art.
2.   Å  vedlikeholde og utbedre forsamlingshuset Freidigstua, Villen. 
 
§ 2. Forpliktelse 
U.L.Freidig har sitt sete i Villen. Laget forpliktes ved underskrift av leder eller to styremedlemmer. I tillegg kan et flertall av beslutningsdyktig styre gi fullmakt til andre der dette er hensiktsmessig. 
 
§ 3. Medlemskap 
Som medlemmer av laget opptas personer med naturlig tilknytting til laget; geografisk, historisk eller personlig. Kun myndige personer med betalt medlemskap har stemmerett ved årsmøte/medlemsmøte. Medlemskap til umyndige personer kan tegnes etter samtykke fra foresatte.
Skriftlige forslag til eksklusjon av medlem behandles av styret etter at medlemmet har fått anledning til å forklare seg. Styrets vedtak kan ankes til medlemsmøte for avgjørelse med frist på 1-en måned etter at styrets vedtak er sendt skriftlig til partene. Hvis en av partene ønsker det, skal avstemmingen være skriftlig.  
 
§ 4. Styret 
Laget ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, materialforvalter, to styremedlemmer og to varemedlemmer. Kun medlemmer over 18 år med godkjent medlemskap de 2 forutgående år er valgbare til leder-, nestleder- og kassererverv. Styret velges av årsmøtet. Leder velges for 1 år, de øvrige for en 2-årsperiode. Halvparten av styret er på valg ved årsmøtet. Valg av leder og styremedlemmer skal skje skriftlig hvis noen på årsmøtet krever det. Styret er beslutningsdyktig når 4 av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende for vedtaket. Styret har ansvar for at regnskap, årsberetning og forslag til budsjett forelegges årsmøtet for godkjenning. 
 
§ 5. Grupper 
Etter skriftlige forslag fra medlemmer i laget kan det dannes ungdomsgrupper, teatergrupper, undervisningsgrupper, gammeldansgrupper, sportsutvalg, leikarringer m.v.. Leder for alle grupper og lag utgått av hovedlaget har møterett/plikt ved hovedlagets styre-, medlems- og årsmøte.  Slike lag skal ha styre bestående av leder, kasserer og et styremedlem. Styret velges innbyrdes i hvert lag, og det skal føre eget regnskap og protokoll. Lagenes regnskap skal godkjennes av hovedstyret. Inntektene fra slike grupper skal disponeres etter avtale med hovedstyre, dog skal som hovedregel gjelde at slike inntekter kommer vedkommende gruppe til gode. Årsmøtet kan, hvis spesielle grunner taler for dette, beslutte at slike grupper skal oppløses. 
 
§ 6. Møter 
Årsmøte skal holdes innen utgangen av februar måned. På årsmøtet skal følgende saker behandles:
1.   Valg av møteleder
2.   Godkjenning av innkalling
3.   Valg av 2 personer til underskrift av møteprotokoll
4.   Årsberetning
5.   Regnskap – Budsjett
6.   Valg av styre – jfr. § 4
Valg av valgkomité på 3 medlemmer
Valg av 2 revisorer
7.   Medlemskontingent
8.   Innkomne forslag
 
Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel gjennom pressen. Ekstraordinært årsmøte kan holdes hvis styret eller minst 10 av medlemmene krever det. 
Det skal avholdes minst ett medlemsmøte i tillegg til årsmøtet i løpet av året. 
Alle avstemminger skjer ved alminnelig flertall blant de frammøtte. Ved stemmelikhet gjør leders stemme utslaget. Vedtak som blir gjort på årsmøte eller medlemsmøte skal føres inn i styreprotokollen. 
 
§ 7. Vedtektsendringer 
Vedtektene kan endres etter vedtak i årsmøte. Slikt vedtak krever minst 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer. 
 
§ 8. Opphør av laget 
Opphør av laget kan kun vedtas av årsmøte. Beslutningen om opphør er gyldig når 2/3 av tilstedeværende medlemmer stemmer for dette. En forutsetning er at minst halvparten av medlemmene er til stede.
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen